Odpowiedź

Jeśli nie ma przeciwwskazań z uwagi na przepisy techniczno-budowlane (np. otwieranie drzwi na zewnątrz może blokować otwieranie innych drzwi), drzwi do pomieszczeń, w których nie ma pracowników na stałe nie są drzwiami ewakuacyjnymi i z punktu widzenia przepisów ppoż. nie ma znaczenia, czy drzwi się otwierają do wnętrza pomieszczenia, czy na zewnątrz. Możliwe jest więc odwrócenie kierunku otwierania drzwi.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinien odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z § 239 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz gdy dotyczą pomieszczeń:
1) zagrożonych wybuchem,
2) do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów