Przepisy art. 11 a ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczają zawieszenie umowy w sytuacji, gdy obowiązki IOD przejmie na czas zawieszenia świadczenia usług jego zastępca. O wyznaczeniu zastępcy na miejsce IOD należy zawiadomić Prezesa UODO w terminie 14 dni od dnia jego wyznaczenia. Jeżeli administrator ma obowiązek wyznaczenia IOD wynikający z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie może zawiesić umowy z IOD nie wyznaczając na okres zawieszenia umowy innej osoby, która będzie pełnić te obowiązki.

Jeżeli administrator nie miał obowiązku wyznaczenia IOD, ale mimo wszystko zdecydował się na takie działanie, to zawieszenie umowy jest równoważne z odwołaniem IOD, do czasu ponownego podjęcia współpracy. O odwołaniu oraz ponownym wyznaczeniu administrator zawiadamia Prezesa UODO.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Umowa zlecenia z inspektorem ochrony danych osobowych - POBIERZ WZÓR >

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią polityki ochrony danych osobowych - POBIERZ WZÓR >

Informacja o poufności i ochronie danych osobowych - POBIERZ WZÓR >