Czy można wprowadzić trzymiesięczny okres rozliczeniowy od 20 grudnia?
Trzymiesięczny (a także inny) okres rozliczeniowy może zaczynać się 20 grudnia. Kolejny okres rozliczeniowy również rozpocznie się 20 dnia miesiąca.
Okres rozliczeniowy określony w miesiącach z reguły rozpoczyna się z początkiem pierwszego dnia pierwszego miesiąca i kończy się z upływem ostatniego dnia ostatniego miesiąca danego okresu rozliczeniowego. Nie ma tu znaczenia liczba dni w poszczególnych miesiącach. Dowolny miesiąc roku może być początkiem okresu rozliczeniowego.

Wydaje się, przy tym, że nie ma przeszkód prawnych, aby określić okres rozliczeniowy w sposób zaproponowany w przykładzie. Można tu na podstawie art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., sięgnąć do definicji miesiąca z art. 114 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miesiąc liczy się za dni trzydzieści.

Z brzmienia art. 85 § 1 i 2 k.p. wynika, że wynagrodzenie powinno być wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy, tak więc mogą wystąpić tu praktyczne trudności z dopasowaniem terminów wypłaty wynagrodzeń i rozliczaniem czasu pracy w tak przyjętym okresie rozliczeniowym.