Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w świetle nowego rozporządzenia o pracowniczych badaniach lekarskich w skierowaniu trzeba wymieniać szczegółowe nazwy używanych w procesie produkcji nazw surowców i wyniki pomiarów, jeżeli skład np. kompozycji lub barwników jest objęty tajemnicą handlową, ale cały produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny (drażniący, alergizujący)?

Odpowiedź:

Przepisy bhp obligują pracodawcę do dokładnego scharakteryzowania w skierowaniu na badania profilaktyczne wszystkich czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy na danym stanowisku wraz z podaniem aktualnych wyników badań i pomiarów. Obowiązujące regulacje nie wymuszają na pracodawcy ujawniania tajemnicy handlowej, bowiem substancje chemiczne, z których powstaje dany produkt (np. barwnik) i tak muszą być ujawnione w karcie charakterystyki. W związku z tzm pracodawca powinien wymienić nazwy wszystkich substancji chemicznych, na których działanie pracownik faktycznie jest narażony.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – dalej r.b.l.p.

Zgodnie z § 4 ust. 1 r.b.l.p. badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, którego wzór określa załącznik nr 3a do r.b.l.p. Skierowanie to powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

4) opis warunków pracy, uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Określenie zakresu i częstotliwości badania profilaktycznego należy do lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną, w oparciu o "Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników" (załącznik nr 1 do r.b.l.p.). Zawarte we "Wskazówkach..." wytyczne dotyczące zakresu badań lekarskich i pomocniczych są ułożone według rodzajów narażenia zawodowego, a nie zawodów czy stanowisk pracy. W związku z tym to lekarz, ustalając niezbędny zakres badania, wykorzystuje odpowiednie zalecenia dla poszczególnych rodzajów narażenia. Dlatego właśnie tak istotne jest szczegółowe określenie (opisanie) w skierowaniu na badania profilaktyczne narażeń, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2015 r.