Czy koparko - ładowarka musi mieć dokumenty UDT?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami koparko-ładowarka nie podlega zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego, gdyż nie została wymieniona w wykazie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wskazanym w r.u.p.d.t.

W art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) wskazano obowiązek po stronie Rady Ministrów w zakresie wprowadzenia rozporządzenia określającego rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Wykaz rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wskazano w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.) - dalej r.u.p.d.t.
Zgodnie z § 1 r.u.p.d.t. dozorowi technicznemu podlegają m.in. następujące rodzaje urządzeń technicznych:
1) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
2) dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe, dźwignice linotorowe,
3) przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
4) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
5) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
6) układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
7) przeciągarki pojazdów szynowych,
8) osobowe i towarowe koleje linowe,
9) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

Jak widać w wykazie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wskazanym w r.u.p.d.t. nie wskazano koparko-ładowarki.
Należy jednak pamiętać, iż operatorzy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, do których można zaliczyć koparko-ładowarkę, powinni zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) ukończyć szkolenie i uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych oraz użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.
Krzysztof Zamajtys