Czy kobieta w ciąży przebywająca na zwolnieniu lekarskim może zawierać umowy o dzieło (tłumaczenia ustne lub pisemne)? Czy podjęcie takiego zajęcia w czasie zwolnienia skutkuje jakimiś konsekwencjami z ZUS lub Urzędu Skarbowego?

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Za pracę zarobkową należy uznać również wykonywanie tłumaczeń z języka obcego na podstawie umowy o dzieło.

Osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i spełnia warunki określone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) - dalej u.ś.p., z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy wskutek choroby przysługuje zasiłek chorobowy z tego ubezpieczenia. Prawo do tego świadczenia pieniężnego - co wynika z art. 17 ust. 1 u.ś.p. - nie przysługuje jednak ubezpieczonemu wykonującemu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystującemu zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Nie ma przy tym znaczenia, w którym dniu orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony podjął pracę zarobkową, zawsze powoduje to utratę prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2005 r. sygn. akt I UK 370/04 pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie ó u.ś.p. jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, należy przyjąć, że jeżeli ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje tłumaczenia z języka obcego na podstawie umowy o dzieło, za które otrzymuje wynagrodzenie, to za okres tej niezdolności traci prawo do zasiłku chorobowego (podobnie rzecz się ma z świadczeniem rehabilitacyjnym z ubezpieczenia chorobowego).