Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego oprócz posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu powinien przejść dodatkowe szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym oraz uzyskać imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę ważne na terenie zakładu pracy.
Posiadanie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego instruktażem stanowiskowym, przez pracownika narzędziowni nie zwalnia tego pracownika z obowiązku odbycia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego.
Wymóg taki wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p., w § 11 ust. 2 - pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
Związane jest to z tym, że stanowisko pracy kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego jest zupełnie innym stanowiskiem w odniesieniu do pracownika narzędziowni, jeśli chodzi o czynniki środowiska pracy mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika podczas pracy oraz odpowiednie zastosowane środki i działania zapobiegawcze wobec prawdopodobnych wypadków.
W związku z powyższym pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie na każdym z zajmowanych stanowisk pracy, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
Szkolenie na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym powinno zapewnić pracownikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.
Zgodnie z § 11 ust. 1 r.s.b.h.p. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp wskazuje, że instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, w tym przypadku przed rozpoczęciem pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego.
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz charakteru pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego.
Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Załącznik nr 1 r.s.b.h.p. zawiera ramowe programy szkoleń bhp, w tym ramowy program instruktażu stanowiskowego
Instruktaż stanowiskowy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego powinien uwzględniać następujące etapy:
a) rozmowę wstępną bezpośredniego przełożonego z instruowanym pracownikiem,
b) pokaz i objaśnienie przez bezpośredniego przełożonego całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez bezpośredniego przełożonego sposobów wykonywania pracy,
d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,
e) sprawdzenie i ocenę przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Kolejnym szkoleniem jakie powinien przejść pracownik jest szkolenie wewnętrzne, kończące się egzaminem wewnętrznym, zorganizowane przez pracodawcę i mające na celu wystawienie dla pracownika imiennego zezwolenia na kierowanie wózkiem jezdniowym podnośnikowym na terenie zakładu pracy.
Obowiązek posiadania przez pracownika imiennego zezwolenia wynika z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) - dalej r.w.j.
Przepis § 4 ust. 1 r.w.j. wskazuje, że do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zgodnie z § 4 ust. 2 r.w.j. imienne zezwolenie może być wydane tylko pracownikowi, który ukończył, z wynikiem pozytywnym, szkolenie zewnętrzne dla kierowców wózków zorganizowane przez odpowiednie ośrodki szkoleniowe.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.