Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy każde stanowisko wyposażone w monitory ekranowe powinno spełniać wymagania rozporządzenia, mimo że praca wykonywana na nim nie przekracza 4 godzin?

Odpowiedź

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.b.h.m.e.

Ilość czasu spędzanego na pracy przy komputerze nie ma wpływu na obowiązek wyposażenia tego stanowiska według wymagań r.b.h.m.e. Zgodnie z § 4 r.b.h.m.e. pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, określone w załączniku do r.b.h.m.e.

W przypadku opisanym powyżej – tj. wobec pracowników pracujących dziennie maksymalnie 30 minut przy komputerze nie będą miały zastosowania jedynie niektóre wymagania określone w r.b.h.m.e., takie jak obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, czy też obowiązkowych krótkich przerw od pracy przy monitorze. W r.b.h.m.e. zdefiniowano pojęcie pracownika korzystającego z komputera jako każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 r.b.h.m.e.). Powyższa kwestia była również rozstrzygana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 10 października 2006 r., II SA/Ol 536/06, Lex nr 551966 w którym przyjęto, że „nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie ilości czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, iż przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze nie ma miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, iż tylko przepis § 2 pkt 4 r.b.h.m.e. wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz w tygodniu pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni”.

Agnieszka Walczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r.