Czy istnieje obowiązek przechowywania środków chemicznych w szafach chemicznych?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy istnieje obowiązek przechowywania na stanowisku pracy środków chemicznych w szafach chemicznych?

Które środki, z jakimi właściwościami należy w nich przechowywać? Czy można taką szafę wykonać we własnym zakresie?

Czy są normy określające wymagania dla szaf do środków chemicznych?

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku przechowywania środków chemicznych w szafach chemicznych, ale jest to jeden z możliwych bezpiecznych sposobów składowania materiałów niebezpiecznych z uwagi na właściwości niektórych środków szczególnie tych o niskich temperaturach zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) zaleca się przechowywanie ich w szafach przeciwpożarowych. Szafy na chemikalia można wykonać we własnym zakresie. Właściwości szaf będą zależały od czynnika, który będzie przechowywany. W związku z tym mogą to być zwykłe metalowe szafy jak i urządzenia mechaniczne utrzymujące temperaturę posiadające wentylacje mechaniczną oraz określoną ognioodporność, wykonane ze specjalnych materiałów odpornych na chemikalia i temperaturę. Sposób przechowywania każdego środka zawarty jest w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej, która powinna być dostarczona z każdym zakupioną mieszaniną czy substancją i uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Decyzje jakie środki należy przechowywać w szafach podejmuje pracodawca mając na uwadze dane zwarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz bezpieczeństwo pracowników.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 99 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) sposób składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewniać:

1) zachowanie temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich właściwości,

2) przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów,

3) ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia,

4) przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych materiałów,

5) zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich stosowania,

6) rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania i składowanych materiałów.

Szczegółowe warunki składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinny być określone w instrukcjach ustalających, co najmniej wymagania wymienione powyżej oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:

1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

2) utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

3) przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

4) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

5) przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 15 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.