Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w art. 233 zobowiązuje pracodawcę m.in. do zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w § 44 zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.
Pracodawca w szczególności powinien zapewnić: punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne oraz apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Nie ma więc przepisu szczegółowo ustalającego ilość apteczek w zakładzie pracy i ich wyposażenia.
W praktyce, pracodawca konsultuje z lekarzem, szczegółowe wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek oraz ustala na podstawie istniejących zagrożeń wypadkowych ich rozmieszczenie. Punktów i apteczek nie wyposaża się w leki (krople, tabletki) a jedynie w środki stosowane w razie wypadku, takie jak np.: opatrunki, bandaże, woda utleniona, chusty trójkątne, opaski elastyczne, rękawiczki lateksowe, nożyczki, maseczka do sztucznego oddychania. Jest to jednak zasada ogólna. W niektórych wydziałach lub działach (np. laboratoria chemiczne) te podstawowe środki mogą być uzupełnione o inne, zgodnie z zagrożeniem, po konsultacji z lekarzem. Pracodawca powinien posiadać wykaz rozmieszczenia punktów pierwszej pomocy i apteczek oraz wykaz ich wyposażenia. Z wykazem, szczególnie rozmieszczenia punktów i apteczek, pracodawca powinien zapoznać wszystkich pracowników. W miejscu rozmieszczenia punktów i apteczek powinna znajdować się informacja o osobie przeszkolonej i upoważnionej do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Punkty i apteczki powinny być łatwo dostępne oraz powinny być oznakowane białym krzyżem na zielonym tle.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.