Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Nie znając konkretnej sytuacji oraz uzasadnienia inspektora pracy, trudno ustosunkować się do zadanego pytania ("dodawanie do protokołów zapisów dotyczących badań medycznych, oceny ryzyka itp.").
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.), do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom.
Korzystając z tego uprawnienia podczas kontroli stanu bhp, inspektorzy pracy często proszą o przedstawienie im rejestru wypadków przy pracy oraz wybranych protokołów powypadkowych. Gdy w zakładzie pracy ma miejsce wypadek zbiorowy, ciężki bądź śmiertelny, to zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.p.o.w., pracodawca jest obowiązany niezwłocznie doręczyć sporządzony protokół właściwemu inspektorowi pracy.
Po jego analizie i ewentualnym wykryciu ustaleń zespołu powypadkowego naruszających uprawnienia pracownika (np. prawo do świadczeń powypadkowych) albo zapisaniu nieprawidłowych wniosków profilaktycznych, zgodnie z § 15 r.u.p.o.w., protokół może zostać zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy, wraz z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
Mimo tego, że przepisy r.u.p.o.w. odnoszą się tylko do określonych wypadków (zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych), przez analogię należy przyjąć, że skoro do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy "badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom", to w uzasadnionych przypadkach inspektorzy pracy mają prawo wnosić (za pośrednictwem pracodawców) o zmianę zapisów zawartych w protokołach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.