Czy drzwi zamontowane na klatce schodowej przy wyjściu z budynku powinny być wyposażone w klamkę antypaniczną?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy drzwi zamontowane na klatce schodowej przy wyjściu z budynku powinny być wyposażone w klamkę antypaniczną?

Czy może to być zwykła klamka?

Drzwiami realizowane jest normalne wejście i wyjście z budynku, w sytuacji alarmu przeciwpożarowego jest to jedna z dróg ewakuacji pracowników.

Jakie są wytyczne co do stosowania klamek antypanicznych?

Odpowiedź

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne. Wynika to z § 240 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u.

Uzasadnienie

Dział VI r.w.t.b.u. określa wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla budynków. Rozdział IV tego działu odnosi się do dróg ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 236 ust. 1 r.w.t.b.u. z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Zgodnie z § 236 ust. 3 r.w.t.b.u. wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. W § 236 ust. 4 r.w.t.b.u. wskazano, że drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Zgodnie z § 238 r.w.t.b.u. pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób,

znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1.000 m2,

jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.

W § 239 ust. 1 r.w.t.b.u. wskazano, że łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. Zgodnie z § 239 ust. 2 r.w.t.b.u. drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

zagrożonych wybuchem,

do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację,

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,

przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Zgodnie z § 239 ust. 5 r.w.t.b.u. szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Zgodnie z § 240 r.w.t.b.u. drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość.

Zgodnie z § 240 ust. 7 r.w.t.b.u. drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.