Czy drabina o 3,43 m wysokości powinna być zamontowana z koszem zabezpieczającym?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy drabina, która ma 3,43 m wysokości powinna być zamontowana z koszem zabezpieczającym?

Czy drabina i kosz zabezpieczający powinien być z atestem?

Odpowiedź

Drabina powinna odpowiadać obowiązującym normom. Nie jest wymagany atest czy oznakowanie CE. Wysokość, od jakiej powinien być montowany kosz podają normy. Wysokość montażu kosza zależy od miejsca montowania drabiny. Według normy DIN 14122-4 kosz ochronny jest wymagany dla drabin na urządzeniach maszynowych od 3000 mm wysokości do pokonania, natomiast według DIN 14094-4 oraz DIN 18799-1 dla drabin na budynkach od 5000 mm wysokości do pokonania.

Uzasadnienie

Normy dotyczące drabin pionowych mocowanych:

DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli (Część 1: Drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, wymagania techniczne i badania). Zakres zastosowania: prace konserwacyjne i porządkowe w/na budynkach;

DIN 14094-1 – Ochrona przeciwpożarowa – Drabiny ewakuacyjne (Część 1:drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty). Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku/budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. Zasadniczo drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną ewakuację. – przy planowaniu zaleca się zasięgnięcia opinii służb ratownictwa pożarowego;

EN ISO 14122-4 – Bezpieczeństwo maszyn – Stały dostęp do maszyn i urządzeń (Część 4: Drabiny pionowe mocowane na stałe jako elementy maszyn i urządzeń). Zakres zastosowania: Dostęp do stacjonarnych i mobilnych maszyn i urządzeń.

Dla drabin przenośnych powinny być stosowane wymagania zawarte w Polskich Normach:

PN-EN 131-1 A1:2011 Drabiny - Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne,

PN-EN 131- 2 A1:2012 Drabiny - Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie,

PN-EN 131 - 3:2007 Drabiny - Część 3: Informacje użytkowe,

PN-EN 131 - 4:2007 Drabiny - Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy.

W wymienionych normach (wszystkie w języku angielskim) wskazano wymiary funkcjonalne, techniczne wymagania bezpieczeństwa m.in. dotyczące stosowanych materiałów oraz warunków ich przetwarzania w gotowy produkt, a także rodzaje badań, jakim drabina powinna być poddana (wytrzymałość, ugięcia, skręcanie szczebli, itp.). Z ww. norm wynika, że drabina powinna posiadać trwała znakowanie zawierające:

- nazwę producenta/dostawcy,

- oznakowanie znakiem "EN 131",

- rodzaj drabiny,

- rok i miesiąc wykonania i/lub numer serii,

- oznaczenie nachylenia drabiny, jeżeli to nie wynika z rodzaju budowy,

- największe dopuszczalne obciążenie.

Do drabiny powinna być także załączona kompletna instrukcja użytkowania opisujących następujące zagadnienia:

- czynności przed użytkowaniem,

- pozycjonowanie i ustawianie drabin,

- użytkowanie drabiny,

- naprawa, konserwacja i magazynowanie.

Zgodnie z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2014 r.

Data publikacji: 12 sierpnia 2014 r.