Pracownik zastępujący przez pół roku innego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim otrzymał dodatek specjalny za zwiększony nakład pracy. Dwa miesiące od chwili, gdy skończył się okres pobierania zasiłku specjalnego pracownik przebywał 3 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy wliczyć mu zasiłek specjalny, który pobierał w okresie ostatnich 12 miesięcy przed zwolnieniem?

 

Dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia pracownika i należy liczyć go do podstawy zasiłku chorobowego pod warunkiem, iż przysługuje również w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

 

W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej ustawa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik otrzymywał dodatek specjalny w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie to dodatek ten wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego, jako jeden ze składników wynagrodzenia pracownika, ale pod warunkiem, iż przysługuje w okresie pobierania zasiłku przez pracownika. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, przysługujących tylko do określonego terminu. Składników tych nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku za okres po upływie terminu, do którego przysługiwał.