Odpowiedź

Do wykonywania zawodu stolarza nie wystarczy posiadanie umiejętności ani też samo przeszkolenie w dziedzinie bhp. Osoba zatrudniona jako stolarz powinna mieć wyuczony zawód stolarza. Tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie uzyskuje się po ukończeniu technikum lub szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu zawodowego. Można również wykonywać zawód stolarza po ukończeniu odpowiedniego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu zawodowego. Przeszkolenie zawodowe daje umiejętności zawodowe uprawniające pracownika do pracy na stanowisku stolarza. Szkolenie w dziedzinie bhp: wstępne (ogólne i na stanowisku pracy) oraz okresowe przekazuje lub uzupełnia i ugruntowuje wiedzę pracownika w zakresie bhp. Szczegółowe informacje w zakresie szkolenia zawodowego i egzaminów można otrzymać w szkołach zawodowych, a także na stronach internetowych szkół i placówek prowadzących kursy zawodowe.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. wymaga od pracownika posiadania odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności i niezależnie, dostatecznej znajomości przepisów z zakresu bhp. Przepis art. 237(3) § 1 k.p. stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145) zawód stolarz wymienia w załączniku „Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” pod numerem 752205. Rozporządzenie to stosuje się m.in. w zakresie szkolenia zawodowego. Zawód stolarz oznaczony został znacznikiem „s”, przez co należy rozumieć, że w zawodzie tym obowiązują kwalifikacje zawodowe wskazane w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Chodzi o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 z późn. zm.).

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 17 października 2015 r.