Czy do obsługi zgrzewarek indukcyjnych o mocy 60 kVA, pracownik powinien posiadać kwalifikacje energetyczne (SEP)?
Do obsługi zgrzewarek indukcyjnych o mocy 60 kVA pracownik powinien posiadać kwalifikacje energetyczne SEP. Wymóg ten zawarto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci określa rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.u.
Załącznik nr 1 do r.k.u. wskazuje 3 grupy urządzeń, instalacji i sieci przy których dozorze lub eksploatacji wymaganie jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji:
1.
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
2.
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
3.
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Zgrzewarki indukcyjne zawarto w grupie 1 urządzeń w pkt 5 (urządzenia elektrotermiczne).
Urządzenie elektrotermiczne jest to zespół środków technicznych przeznaczonych do przekształcania energii elektrycznej w ciepło oraz do wykorzystania go w procesach grzejnych. Środkami tymi są człony zasilające, przekształcające, grzejne, załadunku i transportu wsadu, pomiarowe, regulacyjne oraz inne wyposażenie elektryczne i nieelektryczne ułatwiające lub polepszające pracę urządzenia elektrotermicznego.
Człony przekształcające służą do przetwarzania energii elektrycznej na taką jej postać, która sprzyja uzyskaniu wymaganego stanu cieplnego, np. określonego pola temperatury, stanu skupienia wsadu itp.

Człony grzejne to podstawowe elementy urządzeń elektrotermicznych i w nich dokonuje się przemiana energii elektrycznej w ciepło.
Urządzenia elektrotermiczne są jednostkami autonomicznymi lub jako elementy wyposażenia - wchodzą w skład innych urządzeń i wtedy bywają nazywane elektrycznymi urządzeniami grzejnymi. Nie wyklucza to przypadków, że to samo urządzenie może stanowić jednostkę autonomiczną lub być elementem podstawowym względnie pomocniczym zespołu urządzeń.
Według kryterium metody nagrzewania można wyodrębnić obecnie 12 rodzajów urządzeń:
•urządzenia rezystancyjne,
•urządzenia elektrodowe,
•urządzenia promiennikowe,
•urządzenia łukowe,
•urządzenia plazmowe,
•urządzenia indukcyjne,
•urządzenia pojemnościowe,
•urządzenia mikrofalowe,
•urządzenia elektronowe,
•urządzenia fotonowe,
•urządzenia jonowe,
•urządzenia ultradźwiękowe.

Uprawnienia energetyczne wcześniej wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005 r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552).

Krzysztof Zamajtys