Pytanie pochodzi z Serwisu BHP.

Pracownik przyciska przycisk "start" i "stop" oraz zakłada i zdejmuje komory chłodziarek, nie uczestniczy w konserwacjach, nie ingeruje w pracę maszyny.
Włączanie i wyłączanie urządzenia jest jego obsługą i ma wpływ na zmiany parametrów pracy urządzenia. Wykrojnik jest urządzeniem stacjonarnym, tak przynajmniej wynika z opisu. Istotna dla udzielenia odpowiedzi jest informacja o napięciu i mocy znamionowej urządzenia oraz o zaleceniach producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, która powinna znajdować się w instrukcji lub innych dokumentach technicznych tego urządzenia. Jeśli urządzenie jest o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, a w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi – nie jest wymagane do obsługi urządzenia posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku (wyższe napięcie i moc lub brak zasad obsługi) zaświadczenie takie jest wymagane.
Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji pracowników są: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e.
Zgodnie z § 4 r.k.e. nie jest wymagane potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi. Przepis § 5 r.k.e. wskazuje osoby, które mogą zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - są to osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla prac w eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dotyczą wykonywania czynności:
1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;
2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji;
3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów;
4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu;
5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.k.e. W grupie 1 załącznika znajdują się m.in. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – w tym m.in. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
Określenie "uprawnienia SEP" nie jest poprawne - należy mówić tylko o świadectwach kwalifikacyjnych (bez zwyczajowego SEP), które są wydawane przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. SEP w tym przypadku oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.