Czy do obsługi beznapędowych beczek na wodę otwartych o pojemności do 3 m3 (typ. FW216) i powyżej wymagane są uprawnienia dla monterów sieci wodociągowej w przedsiębiorstwie wodociągowym?
Z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie wynika, aby do obsługi beznapędowych beczek (zbiorników) do wody obowiązywały specjalne uprawnienia. Mogą one być sugerowane przez producenta lub dostawcę beczek. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące kwalifikacji obsługi i konserwacji urządzeń technicznych to:
a)rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) - określa ono m.in. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz wymagania kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji tych maszyn a także innych urządzeń technicznych;
b)rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) - określa ono m.in. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

Pracownik dopuszczony do obsługi beznapędowych beczek (zbiorników) do wody powinien mieć ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, przejść szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: instruktaż bhp ogólny (tzw. szkolenie ogólne), instruktaż bhp na stanowisku pracy (tzw. szkolenie stanowiskowe) oraz szkolenie bhp okresowe, powtarzane co trzy lata, jeśli wykonywana praca nie jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) lub co dwanaście miesięcy, jeśli praca jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Niezależnie od szkolenia prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) wiedzę na temat zagrożeń przy obsłudze beczek (zbiorników) można i należy przekazywać pracownikom również na podstawie opracowanej i udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego.

Kazimierz Kościukiewicz