Odpowiedź

Byłemu funkcjonariuszowi Służby Celnej, tak jak byłemu pracownikowi, przysługuje prawo do zgłoszenia choroby zawodowej w związku z uprzednio pełnioną służbą.

Uzasadnienie

W myśl art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 990 z późn. zm.), w razie niezdolności do służby z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pełnieniu służby lub chorobą zawodową funkcjonariusz zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pełnieniu służby i chorób zawodowych, przez okres określony w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.).

Ze względu na charakter zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy oraz miejsce i czas pełnienia służby, Minister Finansów w dniu 28 października 2009 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 181, poz. 1412) – dalej r.b.h.f.c.

W § 14 r.b.h.f.c. określono tryb postępowania w przypadku podejrzenia chorobowy zawodowej. Wynika z niego, że kierownik urzędu, a także lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami, są obowiązani niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek ten dotyczy również lekarza lub lekarza dentysta, który w trakcie badania lub leczenia powziął podejrzenie choroby zawodowej, kieruje funkcjonariusza na badania w celu wydania orzeczenia o jej rozpoznaniu albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Z uwagi na to, że przepisy nie ograniczają dopuszczalności zgłaszania podejrzeń chorób zawodowych jedynie przez czynnych funkcjonariuszy, takie uprawnienie przysługuje również tym będącym w stanie spoczynku.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2016 r.