Odpowiedź

Laboratoria medyczne wykonujące analizy związane z monitoringiem biologicznym stanu zdrowia pacjentów nie mają obowiązku posiadania akredytacji. Brak akredytacji nie wpływa na wiarygodność wyników badań lekarskich, przez co nie ma powodu, aby kwestionować dopuszczalność opierania się na ich wynikach przy ocenie zdolności zdrowotnej pracownika do pracy na danym stanowisku pracy.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne; (2) okresowe oraz (3) kontrolne. Zgodnie art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) - dalej r.b.l.p.
Przepisy r.b.l.p., określając szczegółowe rodzaje badań specjalistycznych (w tym badania krwi czy moczu), które pracownik powinien wykonać, nie wymagają, aby analizy wyników dokonał podmiot posiadający akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Posiadanie akredytacji może pozytywnie wpływać na wizerunek podmiotu, który ją posiada, jednakże jej brak nie może przesądzać o braku kompetencji danej jednostki. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy z 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245), nad laboratoriami nadzór sprawuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, która jest uprawniona do kontroli i oceny wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego. Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują wizytatorzy powołani przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych spośród diagnostów laboratoryjnych. Wizytatorzy są uprawnieni w szczególności do:
• wizytowania pomieszczeń laboratorium,
• obserwowania sposobu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,
• żądania informacji, wyjaśnień i udostępnienia dokumentacji medycznej,
• wydawania zaleceń powizytacyjnych.
Rada prowadzi ewidencję wszystkich laboratoriów, a każdy podmiot, który prowadzi tego typu działalność, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpisanie laboratorium do tej ewidencji.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów