Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników w celu zapewnienia asekuracji.

Czy może to być skład mieszany np. pracownik firmy zleceniodawcy i pracownik zleceniobiorcy?

Czy może to być pracownik firmy i osoba zatrudniona na podstawie zlecenia?

Czy w celu zapewnienia asekuracji musi to być skład pracowników jednej firmy?

We wszystkich wariantach wszyscy posiadają stosowne uprawnienia energetyczne D i E.

Odpowiedź:

Najpraktyczniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wyznaczenie pracowników tej samej firmy. Przepisy nie zabraniają, aby prace wykonywał pracownik innej firmy, ale trzeba pamiętać, że powinien on być poinformowany o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac oraz odpowiednio wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Niewskazane jest wykorzystywanie do asekuracji osób zatrudnionych na podstawie zlecenia (którzy nie są pracownikami w rozumieniu prawa pracy). Rozstrzygnąć kwestie doboru pracowników może operator sieci gazowej, który ustala szczegółowy wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych do wykonania, których mogą być wyznaczeni konkretni pracownicy.

Uzasadnienie:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6) określa wymagania dotyczące bhp przy:

1) wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych;

2) budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego;

3) uruchamianiu instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montażu i demontażu gazomierzy.

Prace gazoniebezpieczne zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy oraz do określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu takich prac, w szczególności do zapewnienia:

1) bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednich środków zabezpieczających;

3) instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: imienny podział pracy,

4) kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Przed podjęciem pracy na stanowiskach, na których występują zagrożenia stwarzane przez atmosfery wybuchowe pracownicy powinni przejść odpowiedni instruktaż stanowiskowy, a prace powinny być wykonywane zgodnie z pisemnymi instrukcjami opracowanymi przez pracodawcę. W przypadku równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych lub prac niebezpiecznych przez różne zespoły wykonawcze operator sieci gazowej:

1) powołuje koordynatora prac;

2) określa szczegółowy zakres jego obowiązków i sposób ich realizacji.

Do obowiązków koordynatora prac należy w szczególności:

1) zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją wykonywania prac;

2) zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników;

3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania;

4) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawczych.

Prace gazoniebezpieczne w zależności od warunków ich wykonywania dzieli się na prace:

1) eksploatacyjne - określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przez operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników;

2) awaryjne - związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi, mienia oraz związane z usuwaniem awarii sieci gazowej;

3) nietypowe - niewymienione w pkt 1 i 2.

Szczegółowy wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych ustala i aktualizuje operator sieci gazowej.

Prace gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego to znaczy posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), a przed dopuszczeniem do pracy - zapoznać się ze schematami instalacji technologicznych oraz instrukcjami obsługi.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2015 r.