Cudzoziemiec za pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji otrzyma zezwolenie na zamieszkanie
\

W dniu 28 maja ogłoszona została ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 589). Zgodnie z tą ustawą cudzoziemiec będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Ustawa ma przede wszystkim na celu uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Do ustawy o cudzoziemcach dodane zostały nowe przepisy regulujące warunki, tryb i zasady na jakich ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczpospolitej Polskiej pracy przez cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę. Ustawa stanowi również, że w decyzji o wydaleniu określa się termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wynosi od 7 do 30 dni (obecnie nie dłużej niż 14 dni). Ponadto decyzja o wydaleniu, a także decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określać będzie jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen) oraz okres obowiązywania tego zakazu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 maja 2012 r.

Data publikacji: 29 maja 2012 r.