9 lutego 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.), wprowadzone ustawą z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które mają umożliwić wydawanie wiz krajowych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Koncepcja oparta jest na utworzeniu w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych dedykowanego wydziału zajmującego się rozpatrywaniem wniosków wizowych. Urzędnicy w Warszawie będą dysponować identycznymi instrumentami do podejmowania decyzji wizowych, jak konsulowie, aby jak najbardziej usprawnić proces. Będzie to dotyczyło zarówno wiz turystycznych, jak i pracowniczych.

Czytaj również:  ZUS sam sprawdzi, czy pracodawcy płacą składki za cudzoziemców>>

Wizy turystyczne i pracownicze

Z nowego rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy. Od dłuższego czasu apelowaliśmy w imieniu przedsiębiorców o skrócenie terminów wydawania wiz. Nie bez znaczenia jest fakt, że zmiany zostały zapowiedziane przez przedstawicieli MSZ na posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które miało miejsce 14 stycznia 2021 r. – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Jak twierdzi Rzecznik MŚP, po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o cudzoziemcach konieczne jest jeszcze wydanie rozporządzenia, w którym zawarta zostanie lista państw, w których cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy przez MSZ, oraz w którym zostaną uwzględnione dodatkowe warunki, po spełnieniu których cudzoziemcy będą mogli składać takie wnioski. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ministerstwa, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.