Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wyniki badań i pomiarów wpisane do rejestru i karty są niezwłocznie udostępniane pracownikowi, byłemu pracownikowi, ich przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi, na jego pisemne żądanie. Osoby te, mogą wystąpić do pracodawcy lub podmiotu przechowującego rejestr oraz karty o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii zawartych w nich wyników badań i pomiarów.

Co oznacza „niezwłocznie” udostępnić pracownikowi (byłemu pracownikowi) wyniki pomiarów środowiska pracy?

Często przygotowanie takich danych jest niezwykle czasochłonne - zwłaszcza kiedy dotyczy to danych, z okresu kiedy nie były one odnotowywane ww. rejestrach (brak ówcześnie wymogu prawnego).

Odpowiedź:

Termin „niezwłocznie” nie oznacza natychmiast, ale w czasie niezbędnym, możliwie najkrótszym, pozwalającym na spełnienie określonych wymagań, czyli udostępnienie pracownikowi wyników badań i pomiarów wpisanych do rejestru i kart. Im dłuższy czas pracy pracownika, tym może być dłuższy czas niezbędny do przedstawienia i udostępnienia pracownikowi wyników badań i pomiarów wpisanych do rejestru i kar.

Uzasadnienie:

Niezwłocznie to termin ustawowy, który nie jest zdefiniowany w przepisach. Należy sięgnąć do wykładni przepisów - pomocne tu jest orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok SN z dnia 6 listopada 1998 r., II UKN 290/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 793). Pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć jako: bez zbędnej zwłoki, czyli bez zbędnych czynności, przeszkód, ale z zachowaniem czynności przewidzianych ustawowo. W szerszym kontekście także można pokusić się o stwierdzenie, że wszędzie tam gdzie używa się nieokreślonego pojęcia „niezwłocznie” opisany przez nie czas powinien być dostosowywany do okoliczności danego przypadku.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.