Dnia 1 stycznia 2008 r. przyjęłam na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracownice. Prze rok obowiązywało porozumienie firmy, z której przeszły. Następnie w lutym wręczyłam Paniom następujące pismo:
W związku z przepisem art. 2418 § 2 k.p. proponuję Pani z zachowaniem:
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie dnia 31 maja 2009 r. następujące, nowe warunki umowy o pracę:
wynagrodzenie zasadnicze - bez zmian, stanowisko - bez zmian,
dodatkowe składniki wynagrodzenia wg "Regulaminu wynagradzania za pracę - przyznawania innych świadczeń związanych z pracą".
Informuję jednocześnie, że po przyjęciu proponowanych warunków, stosowany dotychczas zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników PEC S.A. z dn. 10 listopada 1998 r. z późn. zm. utraci moc obowiązującą.
W razie odmowy przyjęcia zaproponowanych Pani warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia tj. z dniem 31 maja 2009 r.
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy.
Jedna z pracownic napisała słownie, że nie przyjmuję proponowanych warunków. Dostały do wiadomości nowy "Regulamin pracy" oraz "Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników".
Czy w tej sytuacji pracodawca zwalnia pracownika, czy to pracownik się zwalnia?
Czy należą się pracownikowi dni na poszukiwanie pracy?
Czy pracodawca powinien wypłacić odprawę i co należy wpisać na świadectwie pracy?

Odmowa przyjęcia przez pracownika nowych, zaproponowanych mu przez pracodawcę dokonującego wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy i płacy powoduje, że wypowiedzenie zmieniające automatycznie, z mocy prawa przekształca się w wypowiedzenie definitywne prowadzące do rozwiązania umowy o pracę, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Jest to, zatem nadal czynność prawna dokonana przez pracodawcę.
Po przekształceniu wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie definitywne pracownikowi przysługiwały będą w okresie wypowiedzenia dni wolne na poszukiwanie pracy. W przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 37 § 2 pkt 2 k.p. wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy wynosi 3 dni robocze.
W świadectwie pracy, jako tryb rozwiązania stosunku pracy wskazać należy wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę.
Wydaje się również, że w omawianym przypadku może znajdować zastosowanie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) - dalej u.sz.z.r.s.p., gwarantujący pracownikom prawo do odprawy pieniężnej.
W literaturze przedmiotu prezentowane jest stanowisko, że w razie utraty mocy obowiązującej układu zbiorowego pracy i złożenia przez pracodawcę wypowiedzeń zmieniających pracownikom w liczbie określonej w art. 1 ustawy, zachodzi szczególny przypadek grupowych zwolnień. Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w sytuacji, w których nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawię nawiązania stosunku pracy - art. 24113 § 2 k.p. (tak K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia, Warszawa 2007, s. 34). Stosowanie u.sz.z.r.s.p. wypowiedzeń zmieniających potwierdza, również orzecznictwo SN (wyrok SN z 17 maja 2007 r. II BP 5/07, OSNP 2008/13-14/188).