1. Cel i zakres rozporządzenia CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie CLP, dotyczy klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i preparatów chemicznych, wprowadza w Unii Europejskiej nowe kryteria klasyfikacji i oznakowania w oparciu o Globalny System Zharmonizowany Klasyfikacji i Oznakowania Substancji i Mieszanin Chemicznych (system GHS) przyjęty przez ONZ w 2003 r. Skrót CLP z języka angielskiego oznacza Classification, Labelling and Packaging (klasyfikacja oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych).

Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów za pomocą:

  • zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie;
  • nałożenia na producentów, importerów i dalszych użytkowników obowiązku klasyfikowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu;
  • nałożenia na dostawców obowiązku oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu;
  • ustanowienia w części 3 załącznika VI rozporządzenia CLP wykazu substancji wraz ze zharmonizowaną na szczeblu Wspólnoty klasyfikacją i elementami oznakowania;
  • ustanowienia wykazu klasyfikacji i oznakowania substancji, który składa się ze wszystkich zgłoszeń, przekazanych informacji, zharmonizowanych klasyfikacji i elementów;
  • oznakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu.


Rozporządzenie CLP dotyczy większości substancji i preparatów dostarczanych stronom trzecim. Należy wspomnieć, iż niektóre substancje i preparaty nie podlegają rozporządzeniu CLP, co jest wymieniane wyraźnie jako wyłączenia. Rozporządzenie CLP wprowadza zasady zgłaszania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania utworzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).