Praktyka sądowa pokazuje, że instytucja ciężaru dowodu występuje nieomal w każdym procesie, a w konsekwencji ma znaczenie zarówno dla stron, jak i dla sądu. W niektórych sytuacjach może także stanowić niezbędny kierunkowskaz dla prokuratora, inspektora pracy, a także organizacji pozarządowych.

Ciężar dowodu co do pewnych faktów będzie obarczał powoda, co do innych pozwanego – w zależności od rozstrzyganych w procesie kwestii faktycznych i prawnych. W Polsce nie istnieje mechanizm pozwalający na przechodzenie ciężaru dowodu z jednej strony na drugą w zależności od wyników postępowania dowodowego oraz poszczególnych jego etapów. Taka technika jest natomiast stosowana w prawie holenderskim. Autorka omawia przedmiotową instytucję także w aspekcie rozwiązań francuskich, belgijskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich oraz rozwiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Monografia to pogłębiona analiza zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy, prowadzona przy wykorzystaniu nauki materialnego i procesowego prawa pracy oraz postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, teorii i filozofii prawa, historii prawa, jak również szeroko pojętego prawa europejskiego. Autorka odnosi się do kwestii budzących największe wątpliwości interpretacyjne, takich jak: charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu, sposoby przerzucania ciężaru dowodu, rozkład oneris probandi w kontekście relacji klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i wypowiedzenia nieuzasadnionego, ciężar dowodu w sprawach dotyczących wykorzystania zabezpieczeń wekslowych, odmienne ukształtowanie ciężaru dowodu w przypadku roszczeń o podobnej naturze, możliwość kwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników w świetle realizacji zasad równości i sprawiedliwości, ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy.

Książka pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym” porządkuje problematykę ciężaru dowodu i jest polecana dla prawników praktyków, a także pracodawców i pracowników działów kadr oraz przedstawicieli nauki.

Publikacja do nabycia w księgarni Profinfo >>