Wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników w okresie przedświątecznym może zostać sfinansowana ze środków ZFŚS. Jego wypłata w wysokości do 380 złotych (w skali roku) będzie ponadto zwolniona od podatku dochodowego dla pracowników.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 592) - dalej u.z.f.ś.s. przewiduje możliwość udzielania osobom uprawnionym pomocy, ale tylko w oparciu o kryterium socjalne. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.
Z przepisów u.z.f.ś.s. wynika, że z ZFŚS mogą być finansowane: różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna, opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) wypłata pracownikowi świadczenia pieniężnego ze środków ZFŚS do kwoty 380 zł w skali roku korzysta ze zwolnienia podatkowego. Powyższe dotyczy sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.
Warto podkreślić, iż środki z ZFŚS pracodawca można przeznaczyć jedynie na działalność socjalną firmy. Nie możne traktować środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS jako funduszu, który wspiera dodatkowe wynagradzanie pracowników.
Reasumując nie ma przeszkód prawnych, aby pracownikom zamiast bonów lub świadczeń rzeczowych, wypłacić gotówkę. Pracodawca powinien jednak pamiętać o zachowaniu kryterium socjalnego.