Zgodnie z nową regulacją zadania służby medycyny pracy w stosunku do kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych wykonują wojskowe komisje lekarskie. W ich skład mogą wchodzić lekarze specjaliści, którzy mogą stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy na konkretnych stanowiskach. Zadania służby mogą tez wypełniać lekarze, którzy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu przez co najmniej trzy lata jako lekarze w jednostkach organizacyjnych wyłącznie w stosunku do żołnierzy i pracowników tych jednostek.
Szczególne wymagania odnoszą się do lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne żołnierzy narażonych na działanie promieniowania jonizującego i wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich. Mogą je przeprowadzać lekarze po odbyciu dodatkowego szkolenia w wojskowych instytutach (np. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii). Kontrolę badań prowadzonych przez jednostki podległe MON sprawują poradnie medycyny pracy publicznych ZOZ, będących wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia. Osoby dokonujące kontroli mają prawo żądać niezbędnych informacji i dostępu do dokumentacji medycznej oraz do stanowisk pracy.