Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian w procedurze przyjmowania ofert pracy od firm poszukujących pracowników.

Zmiany dotyczą rozporządzenia z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. Nr 177. poz. 1193) i mają dostosować jego przepisy do zmian wynikających z ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257 poz. 1725). Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty od pracodawcy z powodów uznanych za istotne z punktu widzenia rzetelnego świadczenia pośrednictwa pracy na rzecz danego pracodawcy, jak i kandydatów do pracy. Działanie takie wymaga od urzędu zachowania formy pisemnej i uzasadnienia odmowy. Ponadto pracodawca krajowy może zgłaszać ofertę pracy w wybranej przez siebie formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. Ograniczono również do niezbędnego minimum informacje zamieszczane w zgłoszeniu oferty pracy w sytuacji, gdy pracodawca korzystał wcześniej z pomocy przewidzianej dla niego w ustawie i powiatowy urząd pracy posiada wszystkie lub część danych dotyczących tego pracodawcy. W związku z powyższym odpowiednie zmiany zaproponowano w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Źródło: www.mpips.gov.pl