Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), w oparciu o dane zrzeszonych w organizacji firm, opracowało roczny raport dotyczący rynku zatrudnienia. Według wyników agencji członkowskich SAZ, w 2015 roku pracownicy tymczasowi byli zatrudnieni u pracodawcy przez okres nie przewyższający 8 miesięcy.  W ubiegłym roku aż 55 proc. pracowników zostało zatrudnionych w ramach umowy na czas określony, a tylko 28 proc. - na umowę zlecenie. 

Obroty członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jest największą branżową organizacją agencji zatrudnienia w Polsce. Pięćdziesiąt trzy zrzeszone w SAZ firmy reprezentują  ponad 50 proc. polskiego rynku zatrudnienia. W 2015 roku obrót  agencji członkowskich SAZ wyniósł 2, 694 mld PLN. Agencje z sukcesem przeprowadziły ponad 4 600  procesów rekrutacyjnych, o około jednej trzeciej więcej niż w roku 2014. Największy udział w obrotach stanowiło zatrudnienie do pracy tymczasowej. Na kolejnych pozycjach pod względem obrotów uplasowały się usługi outsourcingowe oraz delegowanie pracowników za granicę.

8 miesięcy w ciągu jednego roku

Według danych zrzeszonych w SAZ firm, przeciętny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika w danym roku wyniósł  7,5 – 8 miesięcy. - Te liczby pozwalają z całą pewnością twierdzić, iż agencje członkowskie SAZ spełniają misję agencji zatrudnienia - wyjaśnia Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. - Rekrutując pracowników w celu wykonywania pracy tymczasowej, ułatwiają kandydatom start na rynku pracy oraz dostarczają dodatkowych rąk do pracy w najgorętszym dla pracodawców okresie. 

Polecamy: Pracownik tymczasowy nie może podpisać umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Eksperci SAZ podkreślają, iż dane odnośnie okresu przeciętnego zatrudnienia pracownika tymczasowego rzucają nowe światło na potrzeby pracodawców i otwierają nowe możliwości pracownikom. Obecnie, pracownik tymczasowy może pracować tylko przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Uzasadniona byłaby zatem zmiana przepisów umożliwiająca pracę przez 24 miesiące w ciągu 3 kolejnych lat u jednego pracodawcy.

Tendencje rynkowe

Specjaliści SAZ zaobserwowali kilka korzystnych dla pracowników tendencji na rynku zatrudnienia w 2015 roku. Uwagę zwraca procent stałego zatrudnienia  pracowników tymczasowych przez pracodawców. Kształtuje się  on na poziomie 20 proc., czyli aż jedna piąta osób zatrudnionych tymczasowo, znajduje pracę na stałe bezpośrednio u pracodawcy. Według danych agencji członkowskich SAZ, w ubiegłym roku przeważało zatrudnienie pracowników na umowę o pracę na czas określony. W 2015 roku aż 55 proc. etatów stanowiły umowy na czas określony, a tylko 28 proc. - na umowę zlecenie. W roku 2014 relacje tych wskaźników były odwrotne.

Przeczytaj: Umowy z pracownikiem tymczasowym można zawierać co miesiąc

- Obserwujemy pozytywny dla pracowników trend na rynku zatrudnienia. Widoczne odwrócenie trendu procentowego udziału umów o pracy tymczasowej i umów zleceń w porównaniu do zeszłego roku, można tłumaczyć większym zainteresowaniem pracodawców modelem zatrudnienia tymczasowego w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 nowych przepisów o ozusowaniu umów zleceń. Już w II półroczu 2015 roku pracodawcy zaczęli interesować się przejściem na umowy o pracy tymczasowej. Koszty obu wspomnianych form zatrudnienia są podobne, natomiast przy umowie o pracy tymczasowej mniejsze jest ryzyko porzucenia pracy przez pracownika, stąd mniejsza rotacja pracowników, a co za tym idzie mniejsze koszty ich szkolenia. Wygrani są również pracownicy. W ramach zatrudnienia tymczasowego mogą liczyć na szerszy pakiet praw socjalnych, przysługuje im też prawo do urlopu, którego nie przywiduje umowa zlecenie - komentuje Jarosław Adamkiewicz. 

Zauważalny jest także wzrost udziału outsourcingowego modelu zatrudnienia w ogólnej liczbie wygenerowanych przez agencje członkowskie SAZ etatów w 2015 roku. Procent umów zawartych w ramach tej formy zatrudnienia wyniósł w poprzednim roku ponad 16 proc., czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2014. 

Źródło: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia