Firma zajmuje się naprawą urządzeń elektronicznych i posiadamy w naszym procesie naprawy lutowanie. Lutowanie jest wykonywanie przy pomocy urządzeń i past lutowniczych ołowiowych i bezołowiowych. Chcemy przeprowadzić badania szkodliwości i założyć wyciągi tak, aby ten proces był mniej uciążliwy dla pracowników i bezpieczny.
Kto może nam zrobić takie badania? Czy są gdzieś opisane ilości powietrza, które musi być wentylowane w przypadku trudnych warunków i w jaki sposób?

Badania szkodliwości emisji pochodzących z instalacji może przeprowadzić każde laboratorium akredytowane posiadające akredytację na dany parametr. Takie badania może przeprowadzić np. Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP).

Nie ma przepisów, które określałyby w sposób jednoznaczny liczbę wymian powietrza w przypadku trudnych warunków.

Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p., Rozdział 3 "Ogrzewanie i wentylacja" (mające ogólne zastosowanie do pomieszczeń pracy), w § 32, ustala, że w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

Przepis § 32 ust. 2 r.o.b.h.p stanowi, że w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy (§ 32 ust. 3).

Zgodnie z § 34 r.o.b.h.p., urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi.

Z kolei w § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) zapisano, że stałe stanowiska spawalnicze, na których istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, powinny być wyposażone w instalację wentylacji stanowiskowej.

W opinii inspektorów pracy, każde stałe stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w instalację wentylacji stanowiskowej odciągowej, gdyż podczas procesów technologicznych związanych ze spawaniem praktycznie zawsze występuje emisja szkodliwych pyłów i gazów.
W opisanej sytuacji należy zamontować punktowe odprowadzenie powietrza ze stanowiska lutowniczego, które zneutralizuje emisję wynikającą ze stosowania wysokiej temperatury lutowania. Należy zabezpieczyć warunki, w których do pracownika nie docierają zanieczyszczenia w procesie lutowania. Wymiana powietrza poprzez zastosowanie dodatkowej wentylacji nie ma sensu z uwagi na punktowe narażenia pracowników. Wymiana rozprzestrzeniałaby stężenia substancji szkodliwych w całej objętości pomieszczenia mieszczącego stanowiska lutowania.