"Podmioty zatrudnienia socjalnego domagają się dostępu do możliwości zlecania im aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy. Po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) przywilej ten otrzymały bowiem tylko agencje zatrudnienia. Podmioty niekomercyjne, z których wiele zajmuje się osobami wykluczonymi społecznie, nie zostały dopuszczone do strumienia pieniędzy, które popłyną do agencji. Ich zdaniem to luka w przepisach, która powinna zostać wypełniona.
CIS-y i KIS-y
Centra i kluby integracji społecznej pod hasłem integracji zawodowej realizują te same cele, co urzędy pracy. Bezrobotni stanowią większość ich klientów, jednak nie uzyskują one w związku z tym finansowania z Funduszu Pracy. A na to liczyć mogą agencje zatrudnienia (do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia za jednego bezrobotnego). CIS-y i KIS-y przy realizacji tych zadań korzystają z niewielkich środków własnych i dotacji gmin. Dlatego Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej wystąpił do ministra pracy o rozszerzenie możliwości odpłatnego przekazywania bezrobotnych do aktywizacji również na podmioty socjalne.
– Chcemy, by KIS-y mogły świadczyć usługi rynku pracy, jak np. pośrednictwo pracy czy szkolenia. Obecnie ustawa zezwala na to tylko CIS-om. Wnioskujemy także o zapisanie w ustawie, że realizowane przez nas zatrudnienie socjalne będzie uznawane za jedną z podstawowych form aktywizacji, do której urząd pracy może skierować bezrobotnego – wyjaśnia Małgorzata Kowalska, przewodnicząca rady programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Argumentuje, że podmioty te mają 10-letnie doświadczenie w zajmowaniu się osobami wykluczonymi z rynku pracy. Ich skuteczność potwierdził niedawno raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że efektywność CIS-ów i KIS-ów w przywracaniu na rynek pracy wynosi 40 proc. (tyle samo co w przypadku staży będących najbardziej prozatrudnieniową formą aktywizacji)".
(...)