Pracodawca może otrzymać wsparcie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Są to m.in. takie instrumenty, jak:

1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

2. Zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

5. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na  stanowisku pracy

6. Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu

7. Zwolnienie z wpłat na PFRON

[-DOKUMENT_TXT-]

O czym powinien pamiętać pracodawca, aby ułatwić pracę pracownikowi z niepełnosprawnością? Powinien m.in.:

- przystosować stanowisko pracy stosownie do potrzeb wynikających z jego niepełnoprawności – mając na uwadze potrzeby, możliwości i ograniczenia konkretnego pracownika;

- zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia, które polegają na przeprowadzeniu koniecznych w  konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. Racjonalne usprawnienia mogą polegać na przystosowaniu pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), odpowiednim wyposażeniu (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych), jak również ustaleniu czasu pracy, podziału zadań lub oferty kształceniowej lub integracyjnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zgłoszonych potrzeb. Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy, zmiana miejsca wykonywania pracy albo szkolenia np. z piętra na parter, aby obowiązek racjonalnych usprawnień został spełniony lub zatrudnienie w formie telepracy;

- zapewnić pomoc pracownikom niepełnosprawnym w zakresie czynności ułatwiających  komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez tych  pracowników na stanowisku pracy.

Źródło: MRPiPS