Płatnicy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazują na miesięcznych deklaracjach ZUS DRA, dlatego po końcu każdego roku ZUS musi otrzymać formularz ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w którym zawarte są informacje o okresach w jakich wykonywana była praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik przekazuje następujące dane o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składkę na FEP (fundusz emerytur pomostowych): nazwisko i imię, datę urodzenia, numer PESEL lub nr dowodu osobistego lub paszportu, okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, kod pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
Należy też pamiętać, że ustalając okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze należy wyłączyć okresy :
- niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
-okresy nieobecności, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński.
Dodatkowo nie uwzględnia się okresów w czasie których pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, służbie wojskowej.
Uwaga!
Do okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze zalicza się okresy urlopu wypoczynkowego.
Należy pamiętać, że składki na fundusz emerytur pomostowych opłaca się za tych pracowników, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:
- urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
- wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych).