MOP jest światową organizacją, w której poszczególne kraje reprezentują, na równych prawach, zarówno przedstawiciele rządów oraz organizacji pracodawców, jak i pracowników.
Konferencja odbywała się pod hasłem: „Budowanie przyszłości z godną pracą”, a głównymi zagadnieniami porządku obrad było: zatrudnienie i ochrona socjalna w nowym kontekście demograficznym, zrównoważony rozwój, godna praca i bezpieczne miejsca pracy, dialog społeczny w ramach Deklaracji MOP z 2008 r. dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji, a także informacja i sprawozdanie na temat przestrzegania konwencji i zaleceń MOP.
W tym roku polska reprezentacja składała się z przedstawicieli OPZZ, NSZZ “Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP oraz PKPP “Lewiatan”. Stronę rządową reprezentował m.in. minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
W dniu poprzedzającym otwarcie sesji odbyły się spotkania poszczególnych grup: rządowej, pracodawców i pracowników, podczas których wybrani zostali tzw. urzędnicy konferencji oraz składy różnych komitetów, a uczestnicy zostali zapoznani z procedurami konferencyjnymi.
Podczas konferencji dyskutowano w szczególności o skutkach spowolnienia gospodarczego dla świata pracy. Trudna sytuacja na rynkach międzynarodowych skłania rządy do wdrażania programów, które będą stabilizowały sytuację w poszczególnych państwach. Przykładowo, w Polsce wprowadzany jest mechanizm zapewniający wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spadku obrotów. Jego celem jest utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji przejściowego pogorszenia się warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Okres spowolnienia gospodarczego to czas na dostosowywanie przepisów (w tym Kodeksu pracy) do zmieniających się warunków rynku pracy, a jednocześnie tworzenie osobom pracującym warunków do godnej pracy. Światowa sytuacja demograficzna jest istotna nie tylko dla rynku pracy, ale również dla stabilności finansowej powszechnego systemu ubezpieczeń, dlatego np ostatnia nowelizacja k.p. ma na celu zwiększenie dzietności kobiet. Aby to osiągnąć wydłużone zostały urlopy związane z urodzeniem dziecka i możliwością dzielenia się uprawnieniami urlopowymi między rodzicami.
Dodajmy, ze MOP opracowuje na bieżąco i wydaje kodeks przepisów prawnych w formie konwencji oraz zaleceń, dotyczących wielu zagadnień związanych z pracą człowieka, np. bhp, polityki społecznej, zatrudnienia, wolności zrzeszania się, stosunków przemysłowych, warunków pracy, zabezpieczenia socjalnego i administracji pracy. MOP zajmuje się także ochroną pracy kobiet i młodocianych, eliminowaniem pracy dzieci oraz przemocy w miejscu pracy, równością płci, a także zagrożeniami, które powstają w związku z nowymi technologiami i rozwojem przemysłu. Krajom członkowskim MOP zapewnia m.in. doradztwo eksperckie oraz pomoc techniczną, prowadząc w ponad 40 krajach sieć biur i przedstawicielstw.
Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie, pełniące funkcję ciała wykonawczego i sekretariatu MOP opracowuje i publikuje także szereg wydawnictw: książek i monografii, poradników dla pracowników i pracodawców, kodeksów praktyk, informatorów, materiałów na temat problemów prawnych związanych z pracą, podręczników szkoleniowych itp. Opracowuje także wiele baz danych, informacji na temat światowych trendów społecznych i gospodarczych. Część publikacji MOP jest odpłatna, ale materiały w formie elektronicznej są także udostępniane bezpłatnie w ramach obszernego portalu internetowego MOP - www.ilo.org, na którym można znaleźć wiele informacji związanych z pracą i rozwojem społecznym.