Pytanie:
Czy jeśli w wyniku naliczenia opłaty za emisję z instalacji dla jednego źródła emisji wysokość tej opłaty wychodzi 0 zł, to czy to źródło można w sprawozdaniu pominąć, czy też należy je uwzględnić, podając wielkość opłaty dla źródła 0 zł? Wyliczona wielkość opłaty dla źródła wynosi 0,00006 zł.

Odpowiedź:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska wykazuje emisję, nawet minimalną, wprowadzaną do środowiska w związku z korzystaniem ze środowiska, to źródło emisji powinno być ujęte w wykazie zawierającym informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Przepisy dotyczące opłat z tytułu korzystania ze środowiska zawarte w tytule V ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - nie wskazują zwolnień w danym zakresie.

Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (art. 286 ust. 1 p.o.ś.). Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 p.o.ś., których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł (art. 289 ust. 1 p.o.ś.).
Z ww. przepisów wynika, że pomimo braku obowiązku uiszczenia opłaty ze względu na jej minimalną kwotę (poniżej 800 zł) wykazy należy sporządzać i przedkładać właściwemu organowi.

Jeżeli w rzeczywistości emisja wynosi 0, to oznacza, że jej nie ma i nie ma tym samym źródła emisji, a wiec nie ma potrzeby zawierania jej w wykazie. Jeżeli emisję wykazujemy, to wskazujemy ją w wykazie. W opisanym w pytaniu przykładzie uznałbym, że emisja nie występuje i jej nie wykazywał.