Odpowiedź: stan zobowiązań i należności należy przeprowadzić drogą spisu natury. Ten spis z natury powinien zostać sporządzony drogą potwierdzenia sald we współpracy z właścicielami przedsiębiorstwa. Ponieważ w roku stanowiącym bilans otwarcia księgi nie były prowadzone, bilans otwarcia będzie pochodził z przeprowadzonego spisu. Księgowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów bilansu otwarcia powinno odbywać w korespondencji z kontem 803 Kapitał wspólników w spółkach osobowych.
Przy przejściu z PKPiR na księgi rachunkowe różnica pomiędzy wartością aktywów i pasywów stanowi kapitał zaangażowany przez wspólników.

Uzasadnienie: na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - inwentaryzacja należności i zobowiązań odbywa się poprzez wysłanie do dłużników i wierzycieli potwierdzenia sald.
Zgodnie z art. 19 u.o.r. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacją, sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych jednostkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Składniki aktywów i pasywów wycenia się w inwentarzu według zasad określonych w rozdziale 4 u.o.r.