Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r. podjął uchwałę nr 18/11 w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych.

Zmiana Stanowiska związana jest przede wszystkim z dostosowaniem jego zapisów do przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695). W związku z tym, rozszerzono zakres jednostek objętych postanowieniami Stanowiska o operatorów statków powietrznych, wykonujących operacje lotnicze (wchodzących do systemu od 1 stycznia 2012 r.), ujednolicono terminologię stosowaną w Stanowisku oraz odwołania do przepisów ustawy. Poza tym, doprecyzowano pojęcie uprawnień do emisji, zmodyfikowano definicję ceny nabycia praw do emisji oraz doprecyzowano, iż w przypadku posiadania mniejszej liczby praw do emisji niż liczba przewidywana do wykorzystania (rozliczenia), należy ująć bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów (a nie jak dotychczas utworzyć rezerwę) na wartość praw do emisji brakujących.

Postanowienia znowelizowanego Stanowiska mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2011 r., z tym, że jednostki nie stosują znowelizowanych przepisów w sposób retrospektywny, tj. nie mają obowiązku przekształcenia danych za poprzedni rok obrotowy.

Standard został przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i wchodzi w życie w dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych jest dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Traci moc uchwała nr 6/05 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Prawo do emisji zanieczyszczeń".

Opracowanie: Magdalena Stankiewicz, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2012 r.