Czy gmina w przypadku wnioskowania przez inwestora zmian w decyzji o warunkach zabudowy (np. kąta nachylenia dachu) ma obowiązek ponownego wysyłania do uzgodnień proponowanych zmian, co powoduje przeprowadzenie całej procedury ponownie?

Czy w przypadku wnioskowania takich zmian musi zawiadamiać ponownie wszystkie strony postępowania?

Czy ma prawo wymagać od inwestora posiadanie zgody od stron na zmiany?

Odpowiedź

Jeżeli inwestor domaga się zmian w decyzji o warunkach zabudowy, to konieczne jest powtórzenie całej procedury, jaka ma miejsce w przypadku wydawania decyzji. Trzeba pamiętać, że zmiana decyzji następuje także w formie decyzji – która będzie de facto nową decyzją o warunkach zabudowy – więc przed jej wydaniem zgodnie z wnioskiem inwestora konieczne jest przeprowadzenie wymaganych prawem uzgodnień, jak również zawiadamianie o podejmowanych działaniach pozostałych stron postępowania. Jeśli którakolwiek strona będzie przeciwna proponowanej zmianie, będzie mogła swój sprzeciw wyrazić w toku postępowania.

Podkreślić przy tym należy, że ewentualne przedłożenie pisemnej zgody strony na zmianę decyzji nie zwalnia organu administracji z obowiązku powiadomienia tej strony o wszystkich działaniach podejmowanych w toku postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy.