rzedmiotowa ustawa ma przede wszystkim na celu wprowadzenie po raz kolejny wydłużenia terminów na sporządzenie wykazów nieruchomości i składanie wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w księgach wieczystych, z uwagi na fakt iż cele ustawy nie zostały dotychczas zrealizowane. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zostały nałożone na starostów oraz organy sprawujące uprawnienia i obowiązki właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa obowiązki dotyczące opracowania wykazów nieruchomości sektora publicznego oraz obowiązki dotyczące ujawnienia tych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.


Do chwili obecnej nie wszystkie obowiązki wynikające z przedmiotowej ustawy zostały zrealizowane. W związku z tym obecnie uchwalona ustawa wprowadza wydłużenie terminów na realizację obowiązków wynikających z ustawy oraz wprowadza uszczegółowienie zapisów dotyczących zakresu obowiązków wynikających z ustawy. Ustawa wydłuża do 66 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy nowelizowanej termin na uzupełnienie wykazów nieruchomości i przekazanie uzupełnionych wykazów właściwym organom. Ustawa wprowadza obowiązek współdziałania ze starostami w tym zakresie marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych niż starostowie organów reprezentujących Skarb Państwa. Zebrane dane mają być przekazywane z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej utworzonej na podstawie art. 24b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Główny Geodeta Kraju na podstawie otrzymanych danych będzie dokonywał uzupełnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości, tym samym zastąpi on sprawującego dotychczas te obowiązki ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

W związku z wydłużeniem terminu na uzupełnienie wykazów nieruchomości, został wydłużony, do 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizowanej, termin na złożenie przez uprawnione organy wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie zapisów dotyczących obowiązku sprawozdawczości z wykonania obowiązków w zakresie ujawniania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz wprowadza nowe przepisy, które mają na celu kontrolę realizacji obowiązków składania wniosków o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości i wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości. Niewykonywanie tych obowiązków skutkować będzie zawiadomieniem przez właściwego wojewodę lub starostę organu sprawującego nadzór nad organem dopuszczającym się uchybienia. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, raz w roku, do 2015 r. będzie przedstawiał Radzie Ministrów informację o stanie realizacji ustawy, natomiast Główny Geodeta Kraju do końca pierwszego kwartału 2015 r. ma sporządzić wykaz nieruchomości objętych ustawą, dla których nie zostały złożone wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności. Postępowanie o ukaranie osoby zobowiązanej do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.