Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca stara się o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów i magazynowanie pod wiatą odpadów musi w pierwszej kolejności uzyskać zmianę sposobu użytkowania?


Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy wiatę, pod którą magazynowane są odpady, można uznać za obiekt budowlany. Jeżeli wiatę tą można uznać za obiekt budowlany, to należy stwierdzić, iż w takim przypadku przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie działalności na zbieranie odpadów będzie miał zastosowanie art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach (zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego). Jeśli zaś wiata nie spełnia kryteriów obiektu budowlanego, to przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów nie będzie miał zastosowania art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach. Wydaje się jednak, iż definicja obiektu budowlanego, zawarta w art. 3 ustawy - Prawo budowlane, jest na tyle szeroka, iż wiatę należy uznać za obiekt budowlany, a co za tym idzie zastosować się do dyspozycji zawartej w art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach.