Odpowiedź: nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury ze względu na zmianę rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: na wstępie należy zauważyć, że zmiana rodzaju sprzedawanych towarów nie stanowi zmiany rodzaju prowadzonej działalności – wciąż bowiem pozostaje to działalność handlowa. Niemniej jednak należy zauważyć, że nawet zmiana rodzaju prowadzonej działalności nie powoduje powstania obowiązku sporządzenia remanentu. Taki spis z natury sporządza się obowiązkowo:- na dzień 1 stycznia,
- na koniec każdego roku podatkowego,
- na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
- w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności,
- na zarządzenie organu podatkowego (§ 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm. - dalej r.p.k.p.r.).
Brak zatem wymogu, by z uwagi na zmianę rodzaju działalności sporządzić spis z natury. Oczywiście podatnik może taki spis wykonać z własnej woli, należy jednak pamiętać o zawiadomieniu organu podatkowego o przeprowadzeniu takiego spisu z siedmiodniowym wyprzedzeniem (§ 28 ust. 4 r.p.k.p.r.).
Na marginesie trzeba przypomnieć, że zmiana rodzaju prowadzonej działalność skutkuje zakazem zaliczenia w koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek tej zmiany (art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).