Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

W opisanym przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością wspólnoty mieszkaniowej i gminy, do wydania zezwolenia uprawniony jest starosta. Zapis art. 90 ustawy nakłada obowiązek wydawania zezwoleń na starostę w sytuacji, gdy nieruchomość jest własnością gminy. Gmina i wspólnota mieszkaniowa winni zwrócić się do starosty z wnioskiem na usunięcie drzew lub krzewów, podpisanym przez wszystkich właścicieli nieruchomości.