Pytanie:
Do starosty wpłynęło zgłoszenie instalacji, na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. w postaci naziemnego zbiornika magazynowego na olej napędowy o pojemności 30 m3. Zgłaszającym jest firma zajmująca się m.in. transportem odpadów. Firma posiada liczną flotę samochodów transportowych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zbiornik zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, który wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czy do zgłoszenia przedmiotowej instalacji należy dołączyć decyzję środowiskową? Czy podmiot powinien dokonać zgłoszenia instalacji? Czy podmiot powinien uzyskać stosowne pozwolenie?

Odpowiedź:
Moim zdaniem opisany w pytaniu zbiornik na olej napędowy należy zgłosić organowi ochrony środowiska jako instalację wymagającą zgłoszenia, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Do zgłoszenia instalacji, ale także do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku załączania decyzji środowiskowej (nie jest wymieniona ani w zakresie zgłoszenia ani wniosku o wydanie pozwolenia).

W przypadku emisji do powietrza, zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Zgodnie z art. 152 ust. 1 p.o.ś., instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Są również instalacje niewymagające pozwolenia ani zgłoszenia.

Aby ustalić czy wymagane jest pozwolenie, czy też zgłoszenie instalacji organowi ochrony środowiska, należy rozpatrzeć nw. przepisy wykonawcze:
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - dalej r.i.e.w.z.
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia - dalej r.w.g.p.p.

Przepis § 1 ust. 1 r.w.g.p.p. stanowi, że wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do r.w.g.p.p.

W ust. 16 załącznika do r.w.g.p.p. wskazano instalację do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych, a więc jest ona wyłączona z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie, to zgodnie z § 2 ust. 4 r.i.e.w.z., to należy dokonać zgłoszenia instalacji.
Artykuł 152 ust. 2 p.o.ś. wskazuje jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie instalacji.
Ww. zakres nie obejmuje decyzji środowiskowej.

Budowa opisanego w pytaniu zbiornika rzeczywiście zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających jako nowa inwestycja decyzji środowiskowej ale to odrębne zagadnienie. Organ ochrony środowiska może np. zawiesić postępowanie w celu uzyskania stosownych wyjaśnień od organu nadzoru budowlanego (zapytać o legalność budowy zbiornika).

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami