Czy gmina ma obowiązek zorganizowania zbierania przeterminowanych leków od mieszkańców, czy też obowiązek ten leży po stronie aptek?


Leki pochodzące od mieszkańców należy zaliczyć do odpadów komunalnych, gdyż są to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, leki pochodzące od mieszkańców - czyli wydzielone selektywnie z frakcji odpadów komunalnych, klasyfikuje się pod kodem 200131 oraz 200132.


Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (które należą do zadań własnych gminy) powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalonym przez radę gminy i stanowiącym akt prawa miejscowego. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące m.in. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów. Regulamin określa również częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W związku z powyższym, na terenie poszczególnych gmin, rozwiązania w zakresie odbioru od mieszkańców odpadów w postaci przeterminowanych leków (ale także wszelkich innych odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych) będą różne i ściśle uzależnione od zapisów zawartych w regulaminach utrzymania czystości i porządku poszczególnych gmin. Niemniej jednak, to gmina będzie odpowiedzialna za ustalenie zasad odbioru od mieszkańców przeterminowanych leków - stanowiących frakcję odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia jest tutaj sformułowanie "ustalenie", nie jest to bowiem jednoznaczne z obowiązkiem zorganizowania. Gmina ma zatem możliwość ustalić, że na danym terenie nie prowadzi się selektywnej zbiórki leków przeterminowanych.