Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Czy podmiot zarejestrowany w rejestrze GIOŚ jako zbierający sprzęt (spółka jest sprzedawcą detalicznym, hurtowym oraz punktem serwisowym sprzętu - sprzedaje detalicznie i hurtowo komputery, zegarki, suszarki do włosów itp.) musi uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?
Czy, w świetle zapisów art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zużytego sprzętu, zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, z późn. zm.) - dalej r.r.o.z.t., jest wciąż obowiązujące?
Czy podmiot taki zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez starostę, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), w kontekście art. 235 u.o.?
Czy podmiot taki może być kwalifikowany jako "podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami"?

ODPOWIEDŹ:
Przytoczone w pytaniu przykłady wskazują, że przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz serwisowanie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Można zatem przyjąć, że zbierając zużyty sprzęt z gospodarstw domowych w placówkach handlowych (hurtowych i detalicznych) oraz w punktach serwisowych od użytkowników, spółka prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Należy przy tym zaznaczyć, że przez zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych rozumie się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Taka działalność korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.
Akt r.r.o.z.t. w zakresie zbierania odpadów od 23 stycznia 2013 r. nie obowiązuje.

UZASADNIENIE:
W art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o. zdefiniowano nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów - jest to zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami. Cytowany przepis wskazuje wprost, że w tym mieści się przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach. Należy uznać, że przyjmowanie zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w punktach serwisowych ma podobny charakter, mimo że nie zostało literalnie wymienione w tym przepisie.
Z art. 250 ust. 3 u.o. jednoznacznie wynika, że r.r.o.z.t. zachowuje jedynie moc w zakresie transportu odpadów - do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. W zakresie zbierania rozporządzenie to utraciło moc z dniem wejścia w życie u.o., w zasadzie bowiem zbieranie odpadów objęte zwolnieniem na podstawie tego rozporządzenia stało się nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów. Nie ma więc ani podstawy prawnej, ani potrzeby uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę w zakresie zbierania odpadów.
 
Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.