Zasady budowy domowych mikroinstalacji OZE - nowe propozycje Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki w opublikowanej właśnie ustawie wprowadzającej do ustaw Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawy o OZE wyjaśnia zasady budowy mikroinstalacji OZE, które będą obowiązywać po wprowadzeniu w życie nowych przepisów, informuje portal Gramwzielone.pl.

Zaprezentowany właśnie projekt ustawy wprowadzającej precyzuje zasady budowy małych systemów OZE, które w obecnym Prawie budowlanym nie są dostatecznie wyjaśnione.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki – "Prawo budowlane upraszcza jedynie budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę ww. sieci. Brak jest natomiast odpowiednich przepisów dotyczących instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 28 ustawy Prawo budowlane, budowa, a także przebudowa ww. instalacji wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższa regulacja nie tylko niepotrzebnie wydłuża proces inwestycyjny, ale prowadzi do powstania wątpliwości dotyczących kwalifikowania robót budowlanych polegających na budowie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Wobec powyższego proponuje się zmianę brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dotyczącego budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz art. 29 ust. 2 dotyczącego remontu oraz przebudowy ww. instalacji, a ponadto proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, w zakresie budowy ww. instalacji na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi. Wprowadzenie przedmiotowych zmian pozwoli na uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz pozwoli na przyjęcie jednakowych procedur w stosunku do tego samego rodzaju robót budowlanych i przyczyni się tym samym do wprowadzenia zasad bardziej spójnych i przejrzystych, a tym samym korzystniejszych dla inwestora. Podobne podejście będzie się odnosić do jednostek zewnętrznych pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze oraz urządzeń fotowoltaicznych do 40 kW".

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gramwzielone.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.