Projekt obejmuje przeprowadzenie analizy potencjału do zarządzania przez kompetencje w 300 przedsiębiorstwach oraz przygotowanie map kompetencji i Planu Rozwoju Kompetencji w tych firmach. W kolejnej fazie z 300 przedsiębiorstw zostanie wyłonionych 100 firm, w których zostaną zrealizowane działania szkoleniowe i doradcze, kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za HR, oraz pracowników o kluczowych dla danej firmy kompetencjach. Szczegółowe informacje dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej, warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują na stronie internetowej: kompetencjemsp.parp.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.