Na posiedzeniu walnego zgromadzenia delegatów spółki wodnej podjęto uchwałę o wprowadzeniu kilku zmian do statutu spółki wodnej. Zarząd tej spółki zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) - dalej pr. wod. przesłał staroście dokumentację z posiedzenia walnego zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami. Zmiany statutu spółki wodnej wymagają zatwierdzenia przez starostę w drodze decyzji. Czy zarząd spółki musi złożyć w tej sprawie odrębny "odpowiedni" wniosek, czy podstawą do wydania decyzji przez starostę o zatwierdzeniu zmian w statucie jest samo przesłanie tej uchwały zgodnie z art. 179 pr. wod.?

Czy wydanie decyzji o zatwierdzeniu zmian w statucie spółki wodnej podlega opłacie skarbowej?

Odpowiedź


Zarząd spółki wodnej powinien przedstawić wniosek o zatwierdzenie zmian statutu dołączając do wniosku uchwałę o przyjęciu zmian statutu spółki. Nie jest zatem wystarczającym samo przesłanie staroście uchwały walnego zgromadzenia delegatów spółki wodnej. Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 165 ust. 3 i 6 pr. wod. starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza zmiany statutu spółki w drodze decyzji. Wniosek powinien zawierać oznaczenie spółki wodnej wraz jej danymi teleadresowymi. Do wniosku o zatwierdzenie zmiany statutu należy dołączyć:
- oryginał statutu (wraz z wprowadzonymi zmianami),
- uchwałę walnego zgromadzenia delegatów spółki wodnej,
- protokół zebrania,
- listę obecności delegatów na walnym zgromadzeniu członków.

W przypadku niezgodności zmienionego statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeśli niezgodności nie zostaną usunięte, odmawia w drodze decyzji zatwierdzenia zmian. Odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia statutu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.